RegionalH2O.org | Regional Water Providers Consortium
  برای آماده بودن در موقع اضطراری اول باید با آب شروع کنید.

کنسرسیوم تأمین کنندگان آب منطقه ای وظیفه برنامه ریزی، مدیریت، نظارت، و تامین آب آشامیدنی در کلان شهر پرتلند را بر عهده دارد.