RegionalH2O.org | Regional Water Providers Consortium
Bắt đầu chuản bị nước cho trường hợp khẩn cấp

Hiệp hội các Nhà Cung cấp Nước Khu vực là một tổ chức hợp tác và phối hợp hoạt động để cải thiện việc lập kế hoạch và quản lý nguồn cung cấp nước của thành phố trong khu vực đô thị Portland, OR lớn hơn.